ARGO-FILM WROCŁAW Zakład nr. 6
50-514 Wrocław , ul. Międzyleska 6D

tel/fax [0-71] 79 44 301
tel. kom. 0605 317 066, 0601 773 541
w godz: 8:00 - 16:00

Nasza polityka

Naszym najważniejszym celem jest dostarczanie towarów i usług o wysokiej jakości, przyjaznych dla środowiska, zapewniających pełną satysfakcję naszym partnerom i klientom.
Ukierunkowujemy nasze działania na:
* dbanie o wysoką pozycję rynkową Spółdzielni
* prowadzenie działalności w zakresie redukcji odpadów w środowisku, które podlegają kaucjonowaniu,
* Prowadzenie działalności w zakresie redukcji odpadów fotograficznych i fotochemicznych w środowisku
* ciągłe doskonalenie standardu obsługi naszych partnerów,
* dążenie do uzyskania statusu zaaprobowanego recyklera w branży gospodarki odpadami,
* doskonalenie i rozwój posiadanych zasobów,
* systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników w celu zapewnienia ich świadomego i odpowiedzialnego działania na rzecz doskonalenia jakości i ochrony środowiska,
* przestrzeganie prawa i informowanie naszych partnerów oraz zainteresowane strony o naszych przedsięwzięciach na rzecz jakości i ochrony środowiska,
* stałe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego i jakością zgodnego z międzynarodowymi standardami ISO,
* spełnienie wymagań.
Zobowiązujemy się do zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska.
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI PRACY "ARGO-FILM"

 

 

Nadrzędnym celem Spółdzielni Pracy „ Argo-Film” jest zaspokajanie potrzeb
 i oczekiwań naszych Klientów w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadów,
przy zachowaniu wysokich standardów ochrony środowiska.

Specjalizujemy się w zbiórce, odzysku i przetwarzaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii, odpadów fotochemicznych z przemysłu poligraficznego, fotograficznego i pracowni rtg.

Mając na uwadze wymagania oraz dobro zainteresowanych stron, jednocześnie przestrzegając obowiązujących uregulowań prawnych i innych, realizujemy działania  dot. ciągłego doskonalenia funkcjonowania naszej firmy oraz wdrożonego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami normy  : PN-EN ISO 14001:2005. 

 

Zobowiązujemy się do:

Ø         prowadzenia działalności w zakresie redukcji w/w odpadów w środowisku,

Ø         stosowania efektywnych i przyjaznych środowisku rozwiązań technologicznych,

Ø         respektowania mających zastosowanie przepisów prawnych i innych wymagań związanych z działalnością naszej firmy, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska, w tym dotyczących znaczących aspektów środowiskowych,

Ø         zapobiegania zanieczyszczeniom oraz zmniejszania niekorzystnego oddziaływania na środowisko,

Ø         opracowywania planów i okresowych przeglądów  realizacji wyznaczonych celów zarządzania środowiskowego ,

Ø         ciągłego doskonalenia standardu obsługi naszych partnerów i klientów,

Ø         zaangażowania wszystkich pracowników oraz ich indywidualną odpowiedzialność za wykonywaną pracę,

Ø         systematycznego podnoszenia świadomości pracowników w zakresie środowiska i jakości usługi,

Ø         oceny funkcjonowania Systemu Zarządzania Środowiskowego poprzez audity wewnętrzne a w razie konieczności podejmowanie niezbędnych działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych,

Ø         dokonywania przeglądów Polityki SZŚ i ciągłego doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z PN-EN ISO 14001:2005

 

Kierownictwo Spółdzielni Pracy „ARGO-FILM”,. zapewnia, że Polityka SZŚ jest zrozumiana przez pracowników, publicznie dostępna oraz zakomunikowana wszystkim osobom pracującym na naszą rzecz
 i w naszym imieniu.

 

Bieżący nadzór nad funkcjonującym SZŚ sprawuje Pełnomocnik ds. SZŚ a Zarząd Spółdzielni Pracy „ARGO-FILM” deklaruje zapewnienie niezbędnych zasobów na realizację niniejszej
Polityki SZŚ.

 

 

                                                                                                             Prezes Zarządu Spółdzielni Pracy

                                                                                                                             „ARGO-FILM”

                                                                                                                        Wanda Kostrzewska 

 

Wydanie  10,  dnia:  01.09.2015 r.